ΕΝ.Φ.Ι.Α / ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣΔημοσιεύθηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας όπως ψηφίσθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής την 11.9.2014 με με θέμα " Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία " ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"- Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ " το οποίο περιλαμβάνει και τις διορθώσεις στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.


Οι πιο σημαντικές βελτιώσεις
 1) Στις περιοχές εκτός συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων (ΑΠΑΑ) λαμβάνεται υπόψη η ευνοϊκότερη τιμή για τον φορολογούμενο, ανάμεσα στο 2013 και το 2014. Η παρέμβαση αυτή μειώνει σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση για 1,2 εκ. φορολογούμενους.


2) Προβλέπεται μείωση κατά 20% στο φόρο (κύριο και συμπληρωματικό) στα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι αποπερατωμένων αλλά κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών καθ' όλη τη διάρκεια του 2013. Η μείωση αυτή αφορά περίπου 700.000 υπόχρεους ΕΝ.Φ.Ι.Α. Σε ότι αφορά τα ημιτελή κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, η μείωση είναι της τάξης του 60%.


Σημείωση της r&w consulting: Σύμφωνα της διατύπωσης της σχετικής διάταξης άρθρο 3 Ν 4223/2013 και την νέα παράγραφο 5 η μείωση των 20% αφορά φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και τα ακίνητα που ήταν καθ’όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα.

Βάση της διατύπωσης μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό δεν εμπίπτουν στη διάταξη αυτή και τα ακίνητα θα πρέπει να ήταν όλο τον χρόνο κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα, δλδ. αν μια κατοικία π.χ. ενοικιάστηκε τον Νοέμβριο και επομένως ηλεκτροδοτήθηκε δεν ισχύει  η έκπτωση.


3) Προκειμένου να βοηθηθούν οι οικονομικά αδύναμοι που ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη χορήγηση της έκπτωσης και αντικαταστάθηκε με το κριτήριο της αξίας της ακίνητης περιουσίας. Με την απόφαση αυτή 1,3 εκ. φυσικά πρόσωπα υπόχρεοι θα δικαιούνται τις έκπτωσης του 50%.


4) Με την κατάργηση προσκόμισης της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, διευρύνθηκε η δυνατότητα απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α στις τρίτεκνες, πολύτεκνες αλλά και οικογένειες με ανάπηρα μέλη.


5) Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α για το 2014 όλα τα ακίνητα στην Κεφαλονιά, για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα σε ορισμένους πολεοδομικά ανενεργούς οικισμούς της Κοζάνης, καθώς και για τα οικόπεδα που αναλογούν σε σεισμόπληκτα κτίρια - από τον τελευταίο σεισμό - στους νομούς Φωκίδας και Φθιώτιδας. Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης, η κυβέρνηση θα εξετάσει την επέκταση της απαλλαγής σε αντίστοιχες περιοχές πολεοδομικά ανενεργών οικισμών και σε άλλες περιοχές της χώρας.


6) Μειώνεται σημαντικά η φορολόγηση των ξενοδοχειακών μονάδων (σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχειακά κτίρια) που λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις.


7) Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα εκδώσει αναλυτικό οδηγό συμπλήρωσης του εντύπου Ε 9 με αναλυτική αναφορά για τον τρόπο συμπλήρωσης κάθε κωδικού - τετραγωνιδίου - και τις συνέπειες για κάθε παράλειψη.


Πλήρωμη ΕΝ.Φ.Ι.Α

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ προέβη στην διόρθωση των δόσεων στα ειδοποιητήρια πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α με το νέο αριθμό των 6 δόσεων, το ποσό της κάθε δόσης βάση της αρχικής εκκαθάρισης και την ημερομηνία καταβολής αυτών. 


Οι προθεσμίες πληρωμής των πέντε (6) δόσεων:
Η 1η δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 30-09-2014
Η 2η δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31-10-2014
Η 3η δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 28-11-2014
Η 4η δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31-12-2014
Η 5η δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 30-01-2015
Η 6η δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 27-02-2015


Συμψηφισμό και έκπτωση ΕΝ.Φ.Ι.Α

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, η Γ.Γ.Δ.Ε. διευκρινίζει ότι:


α) Η ειδοποίηση των δόσεων που εκτυπώνεται από το ΟΠΣ Περιουσιολόγιο (Εφαρμογή Ε9)  αναφέρεται μόνο στις εκ του νόμου προβλεπόμενες ημερομηνίες καταβολής των δόσεων με βάση την αρχική εκκαθάριση.  
β) Η πίστωση των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί από τους φορολογούμενους εμφανίζονται στην «προσωποποιημένη πληροφόρηση» του TAXISNet, στην οποία εμφανίζονται οι καταβολές.  
Επιπλέον, όπως έχει ήδη τονιστεί από τη ΓΓΔΕ και σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, τα ποσά που θα προκύψουν από τη νέα εκκαθάριση, όπου αυτή απαιτείται, θα εμφανιστούν στα εκκαθαριστικά που θα αναρτηθούν στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο από τις 22 Σεπτεμβρίου 2014.


Οπότε, στα νέα εκκαθαριστικά που έχουν ήδη αναρτηθεί στο www.gsis.gr περιλαμβάνεται το ποσό της οφειλής και οι δόσεις τις οποίες πρέπει να καταβάλουν οι φορολογούμενοι έως το τέλος του Φεβρουαρίου 2015, χωρίς τον συμψηφισμό του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί από τον φορολογούμενο η της ενδεχόμενες εκπτώσης. Επομένως, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να πληρώσουν στο τέλος του μήνα την 1η δόση όπως αναγράφεται στη ταυτότητα οφειλής μέχρι να εμφανιστούν τα νέα εκκαθαριστικά με τις διορθώσεις ή τις εκπτώσεις που δικαιούανται.


Ειδοποιητήριο πληρωμής  και ανάλυση φόρου ανά ακίνητο Το ειδοποιητήριο πληρωμής  του ΕΝ.Φ.Ι.Α 2014 με την ταυτότητα οφειλής, υπάρχει και στη σελίδα του Ε9 (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου), στο αριστερό μέρος της οθόνης «Εκτυπώσεις». 

Εκεί μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας :

- Την Εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2014 (σε αρχείο .pdf)
- Την Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2014 (σε αρχείο .pdf)
- Την Εκτύπωση Ειδοποίησης πληρωμής φόρου (σε αρχείο .pdf)


Μπορείτε να τα δείτε εδώ: E9 - Taxis - ΕΝ.Φ.Ι.Α 2014


Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι διορθώσεις στο Ε9

I. Σφάλματα ή και παραλείψεις που έγιναν στις ηλεκτρονικές δηλώσεις των φορολογουμένων, μπορούν να διορθωθούν με τροποποιητικές δηλώσεις τους μέχρι 30 Νοεμβρίου. Ασφαλώς χωρίς πρόστιμο και με συμψηφισμό των μέχρι τότε πληρωμών τους με το τελικό σύνολο της οφειλής και επιστροφή φόρου, αν έως τότε έχουν πληρώσει ήδη παραπάνω. Η ημερομηνία πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα για τις τροποποιητικές δηλώσεις θα ανακοινωθεί σύντομα από την Γ.Γ.Δ.Ε.
II. Αντίστοιχα, όπου υπάρχουν στρεβλώσεις από κενά ή παραλείψεις της Διοίκησης, θα γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις το ταχύτερο, όπως και συνέβη προ δεκαπενθημέρου με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, όπου διορθώθηκε παράλειψη του αρχικού φορολογικού νόμου, που αφορούσε σε περισσότερο από δύο εκατομμύρια φορολογούμενους.


Διαφορά ΕΝ.Φ.Ι.Α - ΕΤΗΔΕ

Η διαφορά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων με το ΕΤΗΔΕ, που καταβάλλονταν μέσω της ΔΕΗ, είναι ότι ο νέος φόρος αφορά το σύνολο της ακίνητης περιουσίας των φορολογούμενων, ενώ το ΕΤΗΔΕ επιβάλλονταν μόνο σε ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Αυτό σημαίνει ότι υπόχρεοι στον ΕΝ.Φ.Ι.Α είναι όλοι όσοι έχουν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων κάθε κατηγορίας (σπίτια, οικόπεδα, αγροτεμάχια). Δηλαδή, στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας επί οικοπέδου, αγροτεμαχίων ή ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, ανάλογα με το ποσοστό της συνιδιοκτησίας, οφείλεται φόρος από τον υπόχρεο.

Kommentare