Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία – Κάτοικοι εξωτερικούΜε το Ν. 4261/2014 επήλθαν μεταβολές, μεταξύ άλλων, και σε φορολογικές διατάξεις άμεσου ενδιαφέροντας για τους φορολογικούς κάτοικους του εξωτερικού.

Ν. 2238/1994 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος – Εισοδήματα μέχρι 31.12.2013
Βάση του Ν. 2238/1994 φορολογούνται τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων για τη χρήση 2013 (δλδ. εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2013) και δηλώνονται με τη φορολογική δήλωση οικονομικό έτος 2014 η οποία θα υποβληθεί μέχρι 30.6.2014. 

Προκειμένου για τη χρήση 2013 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης για φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού. 

Οι διατάξεις περί τεκμαρτό εισόδημα το οποίο προκύπτει από τις δαπάνες διαβίωσης ισχύουν και για τους φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού εφόσον αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα (ενοίκια, τόκοι, κτλ.). Με την τροποποίηση της διάταξης αυτής καταργείται αυτό για το φορολογικό έτος 2013, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει την φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό. Υπενθυμίζουμε, ότι κάθε φυσικό πρόσωπο με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό πρέπει να υποβάλει τη βεβαίωση φορολογικής κατοικίας  μέχρι της 30.6.2014. Το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος!

Σημειώνουμε ότι η τροποποίηση αυτή δεν ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 (εισοδήματα 2014) και το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισoδήματος Ν. 4172/2014. Θα πρέπει να τροποποιηθούν και οι σχετικές διατάξεις του νέου κώδικα.

Σχετικά άρθρα

Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας – Υποβολή πριν της 30.6.2014Kommentare