Αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζόμενων ακινήτων

Με άποφαση του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1009/18.1.2016 αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές αντικειμενικής αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομέμων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας, δλδ. μεταβιβάσεις με αιτία Θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή με επαχθή αιτία.

Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και φορολογίας
Αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών καταλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν

-Θανάτους, που έχουν συμβεί , και
-συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία, που έχουν συνταχθεί,

από 21.5.2015 και εφεξής.

Η αναδρομική αναπροσαρμογή φορολογίας αφορά

-κληρονομιές,
-δωρεές,
-γονικές παροχές

με χρόνο θανάτου ή σύνταξης του συμβολαίου πριν την 21.5.2015, αλλά στις οποιές η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 21.5.2015, ανέξαρτητα αν έχουν υποβληθεί οι οικείες δηλώσεις ή αν έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού του φόρου ή αν εκκρεμεί η έκδοση πράξη ή αν έχει ήδη καταβληθεί ο φόρος κ.λπ. .

Δηλώσεις που υποβάλλονται μετά της 21.5.2015 αλλά αφορούν χρόνο φορολογίας πριν αυτή την ημερομηνία (π.χ. το 2014) δεν υπαγόνται στην αναπροσαρμογή και ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας πραγματοποιείται βάση τις ισχύουσες κατά το χρόνο φορολογίας αξίες (2014 στο δίκο μας παράδειγμα), δλδ. ανεξάρτητα αν η δήλωση έχει υποβληθεί μετά της 21.5.2015.

Τι πρέπει να κάνει ο φορολογούμενος;

Τροποποιητική Δήλωση
Οι φορολογούμενοι που υπάγονται στις προαναφερθέντες υποθέσεις πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, με την οποία θα συνυποβάλλονται και τα έντυπα υπολογισμού της φορολγητέας αξίας των ακινήτων, όπως αυτή έχει αναπροσαμοστεί και ισχύει σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1009/18.1.2016, η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να προβεί σε έκδοση πράξης διορθωτικού ή διοικητικού προσδιορισμού του φόρου ανάλογα.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης με επαχθή αιτία, δωρεάς ή γονικής παροχής, ανεξάρτητα αν έχει συνταχθεί το μεταβιβαστικό συμβόλαιο ή μη. Σ΄αυτή τη περίπτωση, η μόνη διαφορά είναι ότι, εφόσον έχει συνταχθεί το μεταβιβαστικό συμβόλαιο, με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης η Δ.Ο.Υ. εκδίδει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Στη περίπτωση λοιπόν που το συμβόλαιο δεν έχει συνταχθεί η υποβαλλόμενη δήλωση θεωρείτε εμπρόθεσμη και αντιμετωπίζεται ως αρχική δήλωση.

Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης και εφόσον ο φορολογούμενος δικαιούται την επιστροφή του φόρου, η Φορολογική Διοίκηση συμψηφίζει τους οφειλόμενους από το φορολογούμενο φόρους με το προς επιστροφή ποσό. Η τυχόν προκύπτουσα διαφορά επιστρέφεται μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών.

Πρόστιμα
Για τις τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλανται σε εφαρμογή των οριζομένων στην ΠΟΛ. 1009/18.1.2016 δεν επιβάλλονται τα προβλεπόμενα στο Κ.Φ.Δ. πρόστιμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, εφόσον με τις υποβαλλόμενες δήλωσεις, εκτός από τη διόρθωση των τιμών, όπως αυτές καθορίζονται με την ΠΟΛ. 1009/18.1.2016, τροποποιούνται και λοιπά στοιχεία της δήλωσης, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και του ΚΦΔ, δλδ. η φορολογική αρχή θα επιβάλει τόκους, πρόστιμα κ.λπ. λόγω λανθασμένης εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων ή παράλειψη κ.λπ. από υπαιτιότητά του φορολογούμενου.

Βάση των προαναφερθέντων συνιστούμε τους φορολογούμενους που αφορά αυτή τη αναπροσαρμογή φόρου να επικοινωνήσουν με τους λογιστές τους στην Ελλάδα για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.


Πηγή:  ΠΟΛ. 1009/18.1.2016 / ΠΟΛ. 1019/3.2.2016

Kommentare