Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων από κληρονόμο 

Σύμφωνα με το Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (4172/2013) τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, επιτρέπεται να μη συνυπολογίζονται στο συνολικό εισοδήμά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλαγμα. 
 
Σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου, υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης είναι οι κληρονόμοι του για τα εισοδήματα του μέχρι τη χρονολογία του θανάτου του. Επίσης, ορίζεται στον Αστικό Κώδικα ότι κατά το θάνατο του προσώπου η περιουσία του ως σύνολο (κληρονομιά) περιέρχεται από το νόμο ή από διαθήκη σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (κληρονόμοι). Αντικείμενο της κληρονομικής διαδοχής είναι όλες οι έννομες σχέσεις του κληρονομούμενου, περιουσιακές ιδίως, αλλά μπορεί και μη περιουσιακές, εκτός από εκείνες που αποσβήνονται με τον θάνατό του. Ο χρόνος της επαγωγής είναι ο χρόνος του θανάτου του κληρονομουμένου, ενώ ο κληρονόμος αποκτά την κληρονομιά μόλις γίνει η επαγωγή. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο κληρονόμος δύναται να υποβάλλει δήλωση εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων για λογαριασμό του αποβιώσαντος, εφόσον αποδεδειγμένα δεν είχαν εισπραχθεί από τον δικαιούχο.


Πηγή ΠΟΛ 1208/16.9.2015

Kommentare