Φορολογία - Πώς είναι η νέα μεταχείρηση ανείσπρακτων ενοικίων

Σύφωνα με την εγκύκλιο αρ.πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1151184 ΕΞ 2015/18.11.2015 καταργήθηκαν οι διατάξεις εκείνες με τις οποίες είχε θεσπμισθεί η δυνατότητα εκχώρησης ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. 
 
Επίσης αναφέρει ότι οι αλλαγές επήλθαν στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριών και πλέον κατέστη υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού του Π.Ε.Α. στα συμβόλαια αγοραπωλησίας και στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Επομένως, από 9.11.2015 και εφεξής, οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, εφόσον έχουν την υποχρέωση έκδοσης Π.Ε. Α. για το ακίνητο που εκμισθώνουν, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου του εν λόγω πιστοποιητικού στο αντίστοιχο πεδίο της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας κατά την υποβολή αυτής.

Τι δυνατότητα έχει ο ενοικιαστής να αποφύγει τη φορολόγηση ανείσπρακτων ενοικίων από 1.1.2015 με τη κατάργηση της εκχώρησης; 
Με ΠΟΛ. 1024/12.2.2016 εκδώθηκε νέα διάταξη για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας στη διάρκεια του 2015, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιόυχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισοδήμά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή
  • διαταγή πληρωμής, ή
  • διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου, ή
  • δικαστική απόφαση αποβολής, ή
  • επιδίκασης μισθωμάτων, ή
  • έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
 
Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν. 

Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν από την υποβολή της δήλωσης, ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες), των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης. Διευκρινίζεται ότι τα ανείσπρακτα εισοδήματα θα δηλώνονται στο έντυπο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» Ε2 και θα μεταφέρονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Με τη νέα εγκύκλιο για άλλη μια φορά προσπαθεί το Υπουργείο Οικονομικών να λύσει το θέμα των ανείσπρακτων ενοικίων, το οποίο θέμα φάνηκε να είχε λυθεί με την απόφαση το 2014 περί εκχώρησης, μετά από κατάργηση και πάλι επαναφορά αυτης της δυνατότητας.
 
Πλέον καταργεί και πάλι αυτή τη δυνατότητα και καλεί τους υπόχρεους να προσφύγουν στα δικαστήρια για να μπορούν να υποβάλουν τα εν λόγω δικαιολογητικά. Όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα - και το οποίο είναι γνωστό και στο Υπουργείο - στις περισσότερες περιπτώσεις οι εκμισθωτές δεν προσφεύγουν στα δικαστήρια, αυτό διότι, συνήθως, η πιθανότητα να εισπράξουν αυτά τα ανείσπρακτα ενοίκια είναι σχεδόν μηδενικές, τα έξοδα αγωγής και τα δικαστικά έξοδα από την άλλη πολλά σε σχέση με το τελικό όφελος και δεν αναφερόμαστε στη διάρκεια μιας δίκης.

Από τα προαναφερθέντα λοιπόν, από 1.1.2015 και εφεξής εάν δεν προσκομίσει ο εκμισθωτής τα εν λόγω δικαιλογητικά δεν θα μπορεί να αποφύγει την φορολογία των ανείσπρακτων ενοικίων και θα φορολογείτε ουσιαστικά για εισόδημα, που δεν έχει εισπράξει. 


Kommentare